Blížíci se akce

18.-19.8. Cihelna Králíky
26.8. Letecký den
9.9. Pasíčka
12.9. Apolenka
23.-24.9. RETROMĚSTEČKO

Evakuace školy

úvod | formy výuky | naše pomoc | evakuace školy

Pro mnoho ředitelů škol je nutnost evakuace noční můrou. Existují evakuační plány, v nichž je podrobně stanoven její průběh. Pravidelně jednou ročně organizují jednotlivé školy praktická prověření těchto plánů. Naprostá většina těchto cvičných evakuací probíhá bez nejmenších problémů a vše probíhá podle předem určeného scénáře. Všichni vědí, co mají dělat a žádné problémy nehrozí.

Požár scénář nepíše

Každý, kdo někdy zažil skutečnou evakuaci velkého objektu (škola) v případě požáru nebo jiné mimořádné události, potvrdí, že dokonalá evakuace neexistuje.  Vždy nastane nějaký větší či menší problém.
Na přístupu vedení školy závicí, kdy se tento tento problém projeví – jestli až v případě skutečné „krize“ nebo již mnohem dříve při nácviku evakuace. Druhá varianta mná tu nespornou výhodu, že v tuto chvíli ještě nejde o životy.
Každá škola má při organizování cvičných evakuací možnost zvolit jednu ze dvou cest – obvyklou evakuaci nebo nestandardní evakuaci.

Obvyklá evakuace

Pod pracovním pojmem „obvyklá evakuace“ se skrývá procvičení evakuačního plánu, které je obvyklé u většiny škol. Obzvlášť v případě, kdy škola organizuje evakuaci sama, bez pomoci hasičů nebo dalších organizací. Obvyklou evakuaci poznáte podle těchto znaků:

  • Každý rok „hoří“ na stejném místě
  • Všichni předem vědí, kde a kdy bude hořet
  • Nikdy nehoří v prostoru únikové cesty
  • Nácvik končí opuštěním budovy

Takovéto procvičení evakuace je často vnímáno jako obtěžující a mnoho pedagogů ji považuje za ztrátu času. Jak bylo již řečeno, jejím provedením je splněna povinnost procvičení evakuačního plánu, ale jako příprava na skutečnou evakuaci je velmi nedostatečná.

Nestandardní evakuace

V případě, že se na provdení cvičné evakuace podílí občanské sdružení Rescueinfo, volíme vždy variantu, kterou jsme si pojmenovali jako „nestandardní evakuaci“. Jejími znaky je to, že nikdy v jedné škole neopakujeme stejný scénář a snažíme se ji upravit podle slabých míst konkrétního zařízení. V jejím průběhu se zaměřujeme na situace, s nimiž evakuační plán nepočítá, ale v případě skutečné události mohou nastat.

V případě, že Vás předchozí řádky přesvědčily a rozhodli jste se příští evakuaci procvičit jinak než obvykle, můžete využít postup, který se nám osvědčil.

Dříve, než se do takovéto evakuace pustíte, je vhodné si ujasnit několik věcí:

  • Přijmout skutečnost, že v případě dodržení níže uvedených zásad se s největší pravděpodobností objeví nedostatky a nemusí jich být málo. Pokud chcete, aby cvičná evakuace neobjevila jediný problém, pokračujte nadále v obvyklých nácvicích evakuace.
  • Všechny zaměstnance (včetně sebe) seznámit s významem tohoto cvičení. Ujistit je, že cílem je objevit možné problémy a vyřešit je dokud je to vše jen „jako“.
  • Rozhodnout se, zda využijete pomoc jiné organizace (HZS, SDH,…)
Utajená versus oznámená evakuace

Ideální by bylo procvičit evakuaci tak, aby o ní nikdo předem nevěděl. Ve skutečnosti ale toto není nutné, stejně jako v případě hasičských taktických cvičení. Nejde ani tak o rychlost, jako spíše o způsob jejího provedení. V každém přpadě je ale nutné, aby o plánu cvičení nevěděl nikdo z jejich účastníků. Hodně častá chyba je, že evakuaci řídí ten, kdo ji naplánoval. Pokud cvičení plánuje ředitel školy (organizátor), nesmí se jí účastnit. V tom případě vede evakuaci zástupce ředitele (vedoucí evakuace) a ředitel pouze hodnotí.
Ostatní zaměstnanci jsou pouze seznámeni s tím, že evakuace proběhne.

Rozehra

První věcí, kterou je nutno provést, je rozehra situace. Při námi organizovaných evakuacích zpravidla vycházíme ze situace, že v objektu vypukl požár. Nikdo z účastníků cvičení do té doby nezná místo požáru.
Předem zjišťujeme, zda se do školy může dostat nepovolaná osoba (zadní vchod nebo při průchodu některého žáka) a v takovém případě ji ukryjeme na WC nebo jiné místo. Jeden  až dva žáci vybraní organizátorem cvičení nepříjdou na začátku vyučovací hodiny do třídy a jsou na WC nebo v jiném prostoru školy.
Místo požáru většinou volíme tak, aby způsobilo neprůchodnost hlavní únikové trasy. V tomto místě postavíme našeho člena a místo uzavřeme vytyčovací páskou.

Druhou variantou je evakuace v době přestávky.

Průběh evakuace

V místnosti, ve které nikdo není, vypukl fiktivní požár. Jeden z žáků (předem domluvený) odchází na WC a zpozoruje požár. Ihned upozorní vyučujícího v nejbližší třídě (v tento okamžik začínáme měřit čas).
Tímto simulujeme reálnou situaci, kdy požár je nahlášen nejbližšímu zaměstnanci školy, nikoliv řediteli nebo zástupci.

Časté chyby:
Vyučující evakuuje svoji třídu, ale nezajistí informování ostatních.
Není zjištěn rozsah požáru a případně proveden pokus o hasební zásah.
Vyučující posílá žáka, který zpozoroval požár, aby oběhl všechny třídy.

Vedoucí evakuace nařízuje provedení evakuace školním rozhlasem. Lze simulovat výpadek elektrické energie a nutnost použití záložního způsobu vyhlášení evakuace. Variantou může být, že požár vypukl v místnosti, odkud se ovládá školní rozhlas.
Jednotlivé třídy opouštějí školní budovu a přesunují se na shromaždiště.

Časté chyby:
Jednotliví vyučující evakuují třídy aniž by čekali na pokyn.
Evakuace neprobíhá po jednotlivých podlažích (nejprve místo požáru, následně vyšší podlaží).
Evakuovaní trvají na dodržení naučených evakuačních tras, přestože dostávají informaci o jejich neprůchodnosti.
Vyučující nechávají ve třídě třídní knihu.
Není provedena důkladná kontrola objektu nebo ji provádí jeden člověk, který postupuje od zdola nahoru.
Evakuace se neúčastní ostatní zaměstnanci (administrativa). Výjimku tvoří kuchyně, která se do cvičení obvykle nezapojuje.
Žáci v průběhu evakuace zablokují chodby a schodiště, což znemožní hasební zásah.

Na shromaždišti jednotliví vyučující odkontrolují počet žáků dle TK. Je vhodné určit jednoho zaměstnance, který bude vedoucím shromaždiště. Ostatní pedagogové mu hlásí odkontrolování počtu žáků.
Vždy je lepší odškrtávat v TK jednotlivá jména, než pouze počítat žáky.
Vedoucí evakuace zajistí kontrolu jednotlivých podlaží (ne osobně) a po dokončení kontroly přechází na shromaždiště.

Časté chyby:
Vyučující neprovedou kontrolu počtu žáků.
Nedodržení rozdělení tříd. Každá třída by měla být samostatně, v odestupu od okolních.
Vedoucí evakuace není přítomen na shromaždišti (musí převzít informace od jednotlivých peagogů a informovat velitele zásahu).
Evakuovaní blokují příjezd jednotek IZS.
Není zabezpečen vstup do objektu.
Doporučení

Vyhlášení evakuace
Pro vyhlášení evakuace je nejvýhodnější použít školní rozhlas. Vždy je ale nutné mít záložní řešení, které je nezávislé na elektrickém napájení. Možností je zvon nebo kolejnice, případně dokoupení tlačítka pro spuštění EZS. Vhodné a cenově dostupné řešení je pořízení ručního megafonu (lze využít i následně na shromaždišti a při dalších akcích školy).

Vnitřní komunikace
Vhodné je zajistit nepřetržité spojení mezi vedoucím evakuace, vedoucím shromaždiště a ideálně i osobami, které kontrolují jednotlivá podlaží. Mobilní telefony nejsou v tomto případě vhodné, lepším řešením je pořízení několika kusů ručních radiostanic PMR a zvolit vhodný způsob jejich rozmístění. Tento způsob ovšem vyžaduje pravidelné kontroly baterií a nácvik.
Toto oceníte především v situaci, kdy při kontrole na seřadišti zjistíte chybějícího žáka a potřebujete informovat osoby provádějící kontrolu budovy.

Po ukončení cvičení je vhodné s účastníky cvičení probrat průběh evakuace.
V případě, že evakuaci organizuje naše sdružení, následuje vždy po jeho skončení krátké setkání s vedením školy a během několika dnů zasíláme „Zprávu o cvičné evakuaci“. Ta obsahuje časy evakuace, problémová místa a návrhy na zlepšení.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

sixteen − 1 =