Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR

Koncem minulého roku schválila vláda ČR Zprávu o stavu ochrany obyvatelstva v České republice. Jde o první zprávu, předkládanou ministrem vnitra, na základě úkolů z Koncepce ochrany obyvatelstva.

Dokument má celkem 89 stran a dotýká se nejrůznějších oblastí ochrany obyvatel. Níže je výběr několika bodů z vyhodnocení strategických priorit koncepce.

Popularizace a správné pochopení ochrany obyvatelstva
U HZS vznikl pracovní tým složený z vybraných tiskových mluvčí a koordinátorů PVČ. V letošním roce by měl být zpracován návrh základní struktury metodiky, pravidel a podmínek pro úspěšnou komunikaci s veřejností. V roce 2017 by pak mělo následovat zpracování základních pravidel PR v ochraně obyvatelstva pro další úřady a organizace.

Zapojení neziskových organizací
Činnost skupiny se soustředila především na tvorbu informačních brožur a letáků (Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech, leták PANEL). V rámci propagace byla zaregistrována doména www.panelcr.cz, která bude spuštěna v roce 2016 a která by měla být hlavním místem sdružujícím veškeré podrobnosti o možnostech a využití tzv. PANELu. V nejbližším období se předpokládá propojení činnosti skupiny s pracovním týmem HZS ČR v problematice NNO, čímž bude zajištěna vzájemná vazba a promítnutí zjištěných závěrů v rámci praktické činnosti složek IZS a štábů. Této spolupráci výrazně napomůže připravovaný Zákon o dobrovolnictví, jehož záměrem je upravit právní postavení dobrovolníka, právní vztahy při výkonu dobrovolnictví, a to pro co nejširší spektrum dobrovolnických činností, které nebude redukované pouze na akreditovaný režim tak, jak je to v současné situaci.

Varování, vyrozumění a informování
V posledních létech bylo úsilí směřováno do postupné obměny starých elektrických (rotačních) sirén za sirény elektronické, jejichž přidaná hodnota je zejména v možnosti předání verbální informace. Byla zahájena jednání s mobilními operátory o předání tísňové informace na postižené území formou SMS, zejména v místech na kterých nejsou koncové prvky varování (zapojené do JSVV) schopné předat verbální informaci (cca na 60 % území). V roce 2017 by měla být na všech OPIS nasazena mobilní aplikace pro rozesílání SMS zpráv u všech mobilních operátorů působících na území ČR.
Výhledově by měl být JSVV doplňen o technologii umožňující přenos informací a dat i od koncového prvku (tím může být
koncový prvek varování, informační terminál, čidlo zjišťující přítomnost chemické látky v ovzduší nebo čidlo hladiny vodního toku) na OPIS, kde je tato zpracována a využita.

Nouzové přežití
V současnosti je pro zabezpečení krátkodobé nouzové přežití (mimo stacionárních zařízení) připraveno 12 ks kontejnerů nouzového přežití s celkovou max. kapacitou 600 osob; které při rozvinutí zabezpečují 24 hod nezávislý provoz. Pro zabezpečení dlouhodobého nouzového přežití jsou u HZS ČR k 31.12.2014 vytvořeny kapacity v podobě Materiálních základen humanitární pomoci (stanové sestavy s technickým a materiálovým zabezpečením) v počtech 11 x 150 osob, v sumarizaci pak s kapacitou 1650 osob. V roce 2016 bude tato kapacita navýšena na 2000 osob. V následujících letech pak budou tyto prostředky obměňovány.

Prostředky individuální ochrany
Prostředky individuální ochrany procházely pravidelnými revizemi a v případě, že nesplňovaly požadované parametry, byly postupně vyřazovány a ekologicky likvidovány. Vzhledem k úsporným opatřením se však nedoplňují početní stavy jednotlivých použitelných prostředků a jejich počty vzhledem ke stáří trvale klesají. Je sice možné využít nabídky výrobců a doplnit počet skladovaných prostředků na
zabezpečovaný počet, ale v tomto případě se jedná o finančně náročnou variantu, kterou je možno v pořizovacích nákladech a cenách 2015 odhadnout na více jak pět miliard Kč.

Bez názvu

Do roku 2020 by mělo dojít k úpravě vyhlášky č. 380/2002 Sb., tak aby odpovídala reálnosti využití prostředků individuální ochrany.

Ukrytí
Od roku 1995, kdy byl k dispozici maximální počet stálých úkrytů a obyvatelstvo bylo zabezpečeno v průmyslových aglomeracích a hlavním městě Praze úkryty přibližně na 13 %, jejich počet neustále klesal ať již z důvodu privatizace objektů, ve kterých se úkryty nalézaly a jejichž noví vlastníci požadovali vyřazení úkrytů z evidence, tak i z důvodu finanční náročnosti na údržbu funkčnosti úkrytu a nutných revizí.
V následujícím období bude nadále posilována role improvizovaného ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích, při kterých jsou využívány ochranné vlastnosti staveb. S využitím stálých úkrytů se bude nadále počítat pouze v době stavu ohrožení státu a válečného stavu. Budou respektovány oprávněné požadavky vlastníků objektů, ve kterých se nalézají stále úkryty, a ty v případě splnění stanovených kritérií budou vyřazovány z evidence HZS ČR.

Detekce úniku chemických látek
Cvičení v Moravskoslezském kraji vyústily v letech 2014 až 2015 k vybudování systému chemického monitoringu, varování a vyrozumění. Systém jako celek umožňuje přímé vyrozumění ohrožených významných objektů z dispečerského pracoviště OPIS kraje, zároveň umožňuje
bezprostřední indikaci vzniku havárie, zjištění intenzity a směru šíření toxického mraku. Dále jsou v systému provozovány informační terminály, které v případě chemické havárie zajišťují vyrozumění ohrožených významných objektů (např. školská, sociální a zdravotní zařízení). Tyto zkušensoti budou postupně využity i v dalších krajích.

Celý dokument ke stažení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *