Besedy

Rescueinfo z.s. nabízí v rámci projektu „Rady v nouzi“ obcím a zájmovým skupinám uspořádání besedy o ochraně obyvatel a postupech při mimořádných událostech.

Proč beseda?

Na jedné straně žijeme v době, která přináší mnoho nejrůznějších rizik. Ať už to jsou přírodní události, jako povodně a vichřice nebo riziko chemických havárií a terorismu.
Na straně druhé si většina obyvatel nepřipouští jakékoliv riziko a nepovažuje za důležité znát správné postupy pro výše zmíněné situace s tím, že v případě nouze se o ně „postará stát“.

Vláda ČR schválila Koncepci ochrany obyvatelstva, v níž se mimo jiné říká:

…Občané mají právo na pomoc státu, ale mají i povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu

Za vhodné řešení ke zvýšení připravenosti obyvatel na mimořádné události považujeme právě pořádání krátkých besed. Obyvatelé nemusí informace nikde složitě vyhledávat, ale stačí pouze přijít na besedu v místě jejich bydliště.

Průběh besedy

Beseda bývá realizována formou přednášky s možností dotazů posluchačů v celém jejím průběhu. Po skončení besedy je ponechán dostatek času pro diskusi. Za samozřejmost považujeme zvolení takové formy besedy, aby byly informace co nejvíce srozumitelné a nedocházelo ke zbytečnému zahlcování posluchačů.
Po skončení besedy jsou posluchači požádáni o vyplnění krátkých anonymních dotazníků, ve kterých zhodnotí celou besedu.

Praktická část

Kromě teoretické části má beseda také praktickou část. Při ní jsou posluchači seznámeni s potenciálními riziky, které hrozí v okolí jejich bydliště. Vše je ukazováno na detailní mapě se zakreslením zdrojů rizik a na digitální mapě záplavových území.
Účastníkům besedy jsou dále předvedeny prostředky pro ochranu dýchacích cest a další prostředky, které jsou průběžně doplňovány.

Časový rozsah

Dobu trvání besedy lze přizpůsobit podle zájmu posluchačů, za optimální považujeme zhruba 90 minut.

Technické zabezpečení

Pro uspořádání besedy není potřeba žádné zvláštní technické vybavení, pouze zásuvka pro napájení notebooku. Ideální je, pokud je v místě konání besedy k dispozici dataprojektor.

Organizační zabezpečení

Besedu je možno uspořádat pro libovolný počet osob, ideální počet je 10 – 40 osob.
Časově není pořádání besedy nijak omezeno a lze domluvit jak všední den, tak víkend.

Besedu pořádáme bezplatně, ale vzhledem  k tomu, že jsme nezisková organizace, přivítáme jakoukoliv částku, podle možností. Veškeré prostředky získané pořádáním besed budou použity na přípravu obyvatel na mimořádné události. V žádném případě ale není uspořádání besedy podmiňováno zaplacením jakékoliv částky.

Organizátor besedy

Besedu organizuje spolek Rescueinfo. Vznikl začátkem roku 2005 z podnětu několika uživatelů občanských radiostanic, ale myšlenka na jeho založení sahá až do období katastrofálních povodní v roce 2002. V současné době působíme na území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim a mezi stěžejní činnost patří preventivní a osvětová činnost v oblasti ochrany obyvatel.

Kontaktní údaje

V případě zájmu o uspořádání besedy, nebo pro doplňující informace nás neváhejte kontaktovat:
Kontaktní osoba: Michal Bareš, ředitel spolku
Telefon: 603 981 272
E-mail: info@rescueinfo.org

Témata teoretické části
 • Úvod a rizika doby
  • Posun od vojenského ohrožení k mírovým hrozbám
   (průmysl, doprava, živelní pohromy, terorismus)
 • Integrovaný záchranný systém (IZS) a tísňové volání
  • Složky IZS a jejich operační střediska
  • Linky tísňového volání
  • Linka 112, kdy ji volat
  • Obvyklé otázky po spojení hovoru
  • Postup po ohlášení události
 • Varování a informování obyvatel
  • Kdy se přistupuje k varování obyvatel
  • Prostředky varování a informování obyvatel (sirény, místní rozhlas)
  • Druhy signálů, Všeobecná výstraha
  • Co dělat, když zazní siréna
 • Evakuace
  • Důvody vedoucí k evakuaci
  • Rozdělení podle rozsahu
   (úplná, částečná, plošná, objektová, s ukrytím, bez ukrytí)
  • Evakuační zavazadlo
  • Evakuační středisko, nouzové ubytování
 • Havárie s únikem nebezpečných látek
  • Jak poznáme havárii
  • Ukrytí, improvizovaná ochrana
  • Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky
 • Povodně
  • Přirozené a zvláštní
  • Stupně povodňové aktivity
  • Příprava na povodně, co dělat při povodních
 • Blackout
 • Dopravní nehoda
 • Terorismus
 • Kde hledat informace
  • Internetové servery s aktuální situací
   (stav vodních toků, doprava, počasí, výstrahy ČHMÚ)

Témata besedy je možné upravit podle místních podmínek a cílové skupiny.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

18 + twelve =