Projekt Rady v nouzi

Zdůvodnění projektu

Občanské sdružení Rescueinfo přistoupilo k realizaci projektu Rady v nouzi na základě dotazníkového šetření, uskutečněného v roce 2006, jehož cílem bylo zjistit znalosti obyvatel Pardubicka v oblasti krizových situací.
Z tohoto šetření vyplynula velmi nízká úroveň znalostí i v základních oblastech, jakými je varování obyvatel a tísňové volání. Přestože rady pro krizové situace lze nalézt na internetu a dalších místech, lidé si rizika neuvědomují nebo je podceňují a rady aktivně nevyhledávají.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit mezi příslušníky cílové skupiny znalosti jednání v krizových situacích a tím přispět k lepšímu zvládání mimořádných událostí. Neméně důležitým cílem je přimět obyvatele uvědomit si rizika, kterým jsme všichni vystaveni a naučit se je nepodceňovat, nespoléhat na to, že v případě nouze pomohou jiní.
Dalším cílem projektu je propagovat mezi obyvateli jednotlivé složky IZS, převážně dobrovolné (JSDH, ČCK).

Cílová skupina

Cílovou skupina projektu jsou obyvatelé města Pardubice a Chrudim, včetně obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim.
Cílová skupina není nijak dále omezena, projekt se týká osob všech věkových skupin.
Důraz je kladen především na seniory a osoby v produktivním věku.

Vazba na strategické dokumenty

Zaměření a cíle projektu jsou v souladu s těmito strategickými dokumenty:

  • Bezpečnostní strategie České republiky 2011, schválená Vládou ČR.
  • Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb
    bod 80. – ČR podporuje vzdělávání občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, zejména v předcházení hrozbám, ale také v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci při mimořádných událostech jako významného faktoru při možné eliminaci následků mimořádných událostí.
    3.9 – Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.
  • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
Aktivity projektu

Projekt je sestaven z jednotlivých aktivit, které probíhají nezávisle na sobě.

Internetový portál

Tato aktivita byla zvolena z důvodu snadné přístupnosti pro co největší množství osob. Internetový portál obsahuje rady pro krizové situace, poradnu, diskusní fórum a on-line testy znalostí. Součástí portálu jsou odkazy na aktuální situaci.
Tento portál byl v rámci projektu vytvořen již v roce 2007 a je pravidelně aktualizován. Dostatečný prostor je věnován také prezentaci HZS, JSDH a dalších dobrovolných organizací z Pardubicka a Chrudimska.

Besedy

V rámci projektu probíhají besedy, na nichž jsou obyvatelé seznamováni s postupy při mimořádných událostech a možnostech ochrany člověka. Besedy jsou opakovaně nabízeny domovům pro seniory, klubům seniorů, zájmovým skupinám a jednotlivým obcím.

Publicita projektu

Publicita projektu probíhá po celou dobu jeho trvání. Využívány jsou regionální sdělovací prostředky, veřejné akce a síť internet. V rámci projektu budou vyhotoveny letáky pro veřejnost, které budou odlišné podle jednotlivých cílových skupin.

Veřejné akce

Projekt počítá s účastí formou prezentačního stánku, kde budou obyvatelé seznamováni s postupy při mimořádných událostech.
Kromě akcí s bezpečnostní tématikou jsou vybírány také akce s jiným zaměřením, kde je předpoklad účasti osob, které tuto tématiku cíleně nevyhledávají.

Průzkum znalostí

V průběhu trvání projektu realizátor zjišťuje znalosti obyvatel. Průzkum probíhá formou dotazníků na besedách a dalších akcích, na nichž je prezentován projekt.
Výsledky průzkumu budou zveřejněny na projektovém webu a v odborném tisku.

Jednotlivé aktivity projektu jsou průběžně konzultovány s Oddělením krizového řízení Magistrátu města Pardubic a Oddělením ochrany a přípravy obyvatel HZS Pardubického kraje.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

three + one =