Projekt Rady v nouzi

Zdůvodnění projektu

Spolek Rescueinfo přistoupil k realizaci projektu Rady v nouzi na základě dotazníkového šetření, uskutečněného v roce 2006, jehož cílem bylo zjistit znalosti obyvatel Pardubicka v oblasti krizových situací.
Z tohoto šetření vyplynula velmi nízká úroveň znalostí i v základních oblastech, jakými je varování obyvatel a tísňové volání. Přestože rady pro krizové situace lze nalézt na internetu a dalších místech, lidé si rizika neuvědomují nebo je podceňují a rady aktivně nevyhledávají.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit mezi příslušníky cílové skupiny znalosti jednání v krizových situacích a tím přispět k lepšímu zvládání mimořádných událostí. Neméně důležitým cílem je přimět obyvatele uvědomit si rizika, kterým jsme všichni vystaveni a naučit se je nepodceňovat, nespoléhat na to, že v případě nouze pomohou jiní.
Dalším cílem projektu je propagovat mezi obyvateli jednotlivé složky IZS, převážně dobrovolné (JSDH, ČCK).

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé města Pardubice a Chrudim, včetně obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim.
Cílová skupina není nijak dále omezena, projekt se týká osob všech věkových skupin.
Důraz je kladen především na seniory a osoby v produktivním věku.

Vazba na strategické dokumenty

Zaměření a cíle projektu jsou v souladu s těmito strategickými dokumenty:

  • Bezpečnostní strategie České republiky.
  • Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb.
  • Koncepce ochrany obyvatelstva.
Aktivity projektu

Projekt je sestaven z jednotlivých aktivit, které probíhají nezávisle na sobě.

Internetový portál

Tato aktivita byla zvolena z důvodu snadné přístupnosti pro co největší množství osob. Internetový portál obsahuje rady pro krizové situace, poradnu, diskusní fórum a on-line testy znalostí. Součástí portálu jsou odkazy na aktuální situaci.
Tento portál byl v rámci projektu vytvořen již v roce 2007 a je pravidelně aktualizován.

Besedy

V rámci projektu probíhají besedy, na nichž jsou obyvatelé seznamováni s postupy při mimořádných událostech a možnostech ochrany člověka. Besedy jsou opakovaně nabízeny domovům pro seniory, klubům seniorů, zájmovým skupinám a jednotlivým obcím.

Publicita projektu

Publicita projektu probíhá po celou dobu jeho trvání. Využívány jsou regionální sdělovací prostředky, veřejné akce a síť internet. V rámci projektu budou vyhotoveny letáky pro veřejnost, které budou odlišné podle jednotlivých cílových skupin.

Veřejné akce

Projekt počítá s účastí formou preventivního stanu, kde jsou obyvatelé seznamováni s postupy při mimořádných událostech.
Kromě akcí s bezpečnostní tématikou jsou vybírány také akce s jiným zaměřením, kde je předpoklad účasti osob, které tuto tématiku cíleně nevyhledávají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *