Nová Koncepce ochrany obyvatelstva

Hlavní myšlenku dokumentu vyjadřuje už slogan na titulní stránce – „Připravený občan, připravený stát.“ Jak dále upřesňuje (dnes již bývalý) generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba, celý systém se neobejde bez odpovědného přístupu občanů. Schopnost každého z nás pomoci sobě i druhým významně přispívá ke snižování dopadů mimořádných událostí a krizových situací.


Nová koncepce vnímá ochranu obyvatelstva šířeji, než je uvedeno v zákoně o integrovaném záchranném systému a snaží se reagovat na probíhající nebo očekávané trendy. Zabývá se nejen řešením následků událostí, ale její velká část pracuje s prevencí a vzděláváním v této oblasti.

Východiska

Společenská změna a prohlubování nerovností

Postupně dochází k individualizaci jednotlivce, stárnutí populace a sociální nerovnosti. V souvislosti s tím narůstá počet zranitelných osob (senioři, sociálně slabí a lidé bez sociálních vazeb) a dá se proto říct, že pro sebeochranu společnosti poroste význam podpory dobrovolnictví a rozvoje komunitního způsobu života.
Ze strany systému ochrany obyvatelstva bude zapotřebí mít vytvořenou transparentní a efektivní komunikační strategii, která může napomáhat řešení situace.

Změna klimatu a další hrozby

V důsledku změny klimatu narůstá četnost extrémních meteorologických jevů, jejichž výskyt lze často předpovídat jen s krátkým předstihem. Významným fenoménem je sucho, které je řešitelné zejména systémovými opatřeními v krajině.
Na významu nabývají i hrozby, které mají sice nízkou pravděpodobnost výskytu, ale za to s vysokým dopadem na společnost. V potaz je třeba brát i kombinovaná rizika, jako je například spojení povodně s únikem nebezpečné látky.

Zrychlující se technologická změna

Rychlost technologického vývoje přetváří současný styl života, hovoří se o tzv. instantní společnosti, která je nepřetržitě připojená k síti Internet. Přehnané spoléhání se na technologie ale může vést až ke ztrátě některých důležitých dovedností a návyků, důležitých pro sebeochranu při mimořádných událostech. Rizikem je i možnost zneužití některých technologií v oblasti dopravy, průmyslu, komunikací nebo financí.

Diverzifikace vzdělávání a učení se

Nové interaktivní způsoby vzdělávání se v čím dál větší míře stávají normou. Ruku v ruce s tím se mění styl učení a snižuje se schopnost porozumět psanému textu. Školský systém i společnost jako celek budou upřednostňovat vyhledávání si informací před tradičním memorováním.

Změny sídelní struktury

V následujících desetiletích lze očekávat pokračující suburbanizaci v okolí měst a vysídlování venkovských oblastí. Tyto změny ponesou jiné nároky na ochranu obyvatelstva v metropolizovaných a venkovských oblastech. Klíčové bude posilování soběstačnosti jak jednotlivce, tak území a podpora komunit.

Strategické cíle

Rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva

 • Novelizace vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva – způsob a rozsah informování, varování, kolektivní ochrana, ukrytí, evakuace a požadavky v územním plánování.
 • Komplexní revize právních předpisů pro účinné zajišťování prevence, připravenosti a odezvy, vycházející ze zkušeností s likvidací výbuchu ve Vrběticích nebo epidemií COVID-19.
 • Vytvoření vzdělávacího programu pro starosty obcí a následných praktických cvičení.
 • Personální posílení ochrany obyvatel a možnost zřízení výjezdových skupin ochrany obyvatelstva v rámci HZS ČR
 • Podpora připravenosti JPO předurčených pro úkoly ochrany obyvatelstva a větší zapojení nestátních neziskových organizací (tato podpora lokálních uskupení současně zvyšuje připravenost obce a poskytuje odborné zázemí pro jejího starostu).
 • Vytvoření nového normativu materiálu a techniky ochrany obyvatelstva.

Podpora úkolů a opatření ochrany obyvatelstva

 • Vytvoření oblasti „Výchova k bezpečnosti“ v rámci základního a středoškolského vzdělávání. Nezbytná hodinová dotace bude představovat 1 hodinu týdně ve vybraných ročnících ZŠ a SŠ.
 • Využívání moderních trendů ke vzdělávání veřejnosti – centra bezpečí, sociální sítě a média.
 • Informování veřejnosti o vybavení domácnosti základními potřebami alespoň na 7 dní – např. potraviny a léky.
 • S ohledem na požadavky kladené na atraktivitu formátů bude vybudována dokumentaristická služba HZS ČR.
 • Vytvoření grantového programu pro podporu nestátních neziskových organizací, které se podílejí na přípravě obyvatelstva. Cílem programu bude sjednocení kvality předávaných informací.
 • Pravidelné sociologické průzkumy znalostí obyvatel v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci.
 • Evakuace
  • Zjednodušení celého procesu, sloučení evakuačního a přijímacího střediska do evakuačního centra, školení obsluhy evakuačního centra.
  • Vymezení práv a povinností, včetně sankcí za odmítnutí evakuace.
  • Zrychlení evidence evakuovaných osob, např. pomocí čteček občanských průkazů nebo RFID náramků.
  • Nastavení postupů evakuace specifických skupin – imobilní, neslyšící, nevidomí, lidé závislí na podpoře zdravotnického přístroje, lidé se zvířaty.
  • Stanovení minimálních standardů pro plánování evakuace v území.
 • Nouzové přežití
  • Revize a jasné vymezení právními předpisy.
  • Reflektování potřeb specifických osob a stanovení postupu nakládání se zvířaty.
  • Na území každé ORP bude vytipována lokalita pro výstavbu materiální základny humanitární pomoci.
  • Vytipování míst pro poskytování dalších služeb nouzového přežití – např. dobíjení mobilních telefonů, Wi-Fi hotspot, základní hygiena, distribuce pitné vody.
  • Optimalizace složení zásob pro humanitární pomoc.
 • Prostředky individuální ochrany (PIO)
  • Individuální ochrana bude vnímána v širším smyslu, tedy nikoli jen ve vazbě na hrozbu ozbrojeného konfliktu. PIO budou rozšířeny o ochranné prostředky mající uplatnění především při hrozbách spojených s déletrvajícími CBRN incidenty.
  • Pro hrozby nevojenského charakteru bude obyvatelstvo nadále vedeno k sebeochraně a vzájemné pomoci za využívání improvizovaných prostředků.
  • Pro zabezpečení PIO za krizových situací se budou používat stávající skladové zásoby. Jejich postupná obměna nebude realizována do plné výše, ale bude zajištěno, aby počet neklesl pod 30 tisíc.
  • V rámci obměny budou ochranné masky nahrazovány kuklami, které nevyžadují specifickou přípravu a jejich užití je komfortnější.
  • Bude provedena certifikace prostředků, které byly v uplynulých letech vyvinuty do stádia funkčních vzorků. Ministerstvo vnitra požádá o uzavření smluv s výrobci – uchování výrobních schopností a zajištění nezbytných dodávek za krizového stavu.
 • Ukrytí
  • Nadále bude primárně využíváno přirozených ochranných vlastností staveb.
  • Po dobu vyhlášeného stavu ohrožení státu a válečného stavu bude i nadále plánováno využití stálých a improvizovaných úkrytů, včetně ochranných systémů podzemních dopravních staveb.
  • HZS ČR bude dále evidovat vyřazené úkryty, aby je bylo možné v případě potřeby využít jako improvizované úkryty. Vzhledem k dále se snižujícími počtu stálých úkrytů bude aktualizována dokumentace k navrhování a provozu improvizovaných úkrytů.
 • Varování a informování obyvatelstva
  • Hlavním cílem je pokračovat v postupném nahrazování rotačních sirén elektronickými koncovými prvky varování.
  • V zónách havarijního plánování jaderných elektráren bude provedena implementace digitální obousměrné komunikace.
  • Bude provedena analýza způsobu provádění akustické zkoušky. V úvahu připadá možnost tiché zkoušky, zkrácení délky signálu nebo provádění zkoušky jednou za 6 měsíců.
  • Do infrastruktury budou více zapojována speciální čidla – hladina vodního toku, chemické látky, radiace.
  • Pro varování a následné předání tísňové informace prostřednictvím mobilních telefonů budou využívány vybrané služby poskytované veřejnými sítěmi el. komunikací s odpovídající garancí.

Zvyšování účinnosti ochrany obyvatelstva

 • Pravidelná cvičení zaměřená na opatření ochrany obyvatelstva.
  • Do roku 2025 alespoň 2 cvičení orgánů krizového řízení na ústřední úrovni.
  • Každoročně alespoň 7 krajských cvičení se zapojením nižších územních úrovní a JPO předurčených k pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
 • Vytvoření jednotné plánovací dokumentace pro odezvu na mimořádné události.
 • Vytvoření podmínek pro větší využívání nestátních neziskových organizací při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
  • NNO lokálního významu – zapojení ad-hoc nabídkou pomoci starostovi obce nebo veliteli zásahu formou poskytnutí materiální humanitární pomoci nebo dobrovolnické pomoci.
  • NNO, které jsou složkou IZS nebo mají podepsánu dohodu – zapojení do odborné přípravy, poskytování materiální, psychosociální a dobrovolnické pomoci nebo sbírkové činnosti. Koordinace bude probíhat cestou koordinátora ve štábu velitele zásahu nebo v krizovém štábu.
  • Účast v koordinační platformě, včetně možnosti finanční podpory.
 • Vytvoření aplikací a informačních systémů pro podporu ochrany obyvatelstva.
  • Rozvíjení Systému informování TÍSEŇ, který bude schopen informovat obyvatele o přípravě na mimořádné události a předávat informace v jejich průběhu.
  • Vytvoření systému pro evidenci zasažených osob (evakuace).
  • Vytvoření systému pro koordinování humanitární pomoci.

Koncepce ochrany obyvatelstva ke stažení: https://www.hzscr.cz/soubor/koob-pdf.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *